எண்ணங்கள் பலவிதம்

என் எண்ணங்களின் நீருற்று


பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அதிகரிக்கும் வளிமண்டல காபனின் அளவு

வளிமண்டலத்தில் காபனின் அளவு மிகவேகமாக அதிகரித்துவருவதை ஆய்வாளர்கள் வருத்தத்துடன் கண்காணித்துக்கொண்டு வருகின்றனர். அண்ணளவாக 66 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர், அதாவது டைனோசர்கள் அழிவடைந்த காலப்பகுதி…

மூலம்: அதிகரிக்கும் வளிமண்டல காபனின் அளவு